x
KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Gizliliğiniz ve güvenli alışveriş yapmanız bizim için önemlidir, güvenlik haklarınız prensibimizdir.

 

 • Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

 

Kişisel verilerin korunması Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (“LİNES”) için önemli bir konudur Kişisel verilerin korunması, Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu bağlamda Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin LİNES tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmekte ve kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

 

Tanımlar:

            İşbu aydınlatma metninde geçen tanımlar;

 

            Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

            Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

            Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

            Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder

 

 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 

Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, Anayasa, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

 

 • Mağazalarımızdan Alışveriş Yapan Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

 

Mağazalarımızdan alışveriş yapan müşterilerimize ait kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verilerini, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, geliştirilmesi, denetimi, analizi, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, kargolanması, satışı ve sözleşmelerin ifası, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 • Mağaza ve Şirket Ziyaretçilerimize Ait Kişisel Veriler

 

Mağazalarımızda fiziksel mekan güvenliğini sağlamak, suçun işlenmesini önlemek, haksız fiil sayılabilecek ve kişisel özgürlüklere müdahale niteliğindeki her türlü harekete karşı çalışanlarımızı ve siz değerli müşterilerimizi korumak, resmi makamlara bilgilendirmede bulunmak, acil durum süreçlerini yürütmek, taşınır malların güvenliğini sağlamak vs amaçlarla kamera kaydı alınmaktadır.

 

 • İş Başvurusu Yapan Kişilere Ait Kişisel Veriler

 

Şirketimize şahsen başvurarak veya çeşitli platformlardan yapılan iş başvurular ile adaylara ilişkin kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel veriler vb iş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları için, ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 

 • Ticari İletişim İzni Veren Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

 

Ticari iletişim iznine onay vererek şirketimiz tarafından sms veya e-posta almak isteyen müşterilere ilişkin kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verileri tarafınıza özel kutlama, ödül, çekiliş içeriklerin iletilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Vermiş olduğunuz bu izinleri hiçbir gerekçe göstermeksizin geri alabilirsiniz. Red işlemini izin verdiğiniz kanal üzerinden veya E-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 

 • Talep ve Şikâyetlerle Alakalı İrtibat Kurulması Halinde Kişisel Veriler

 

Bizimle iletişim formu, sosyal medya, çağrı merkezi, e-posta vb kanallarla iletişime geçen kişilere ait kimlik, iletişim, sipariş bilgileri vb kişisel veriler; talep ve şikâyetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi, anket ve müşteri memnuniyet araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması, yetkili makamlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Müşterilere ait kişisel veriler, LİNES tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız, kısa mesaj bildirimleri, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.   Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

 

Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. b) işlenmişse bilgi talep etme,

 

 1. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 

 1. d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 

 1. e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

 

 1. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

 1. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili yapacağınız başvurunuzda;

 

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 

 1. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 

 1. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 

 1. d) Talep konunuzun yer alması gerekmektedir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

 

-     yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize İnsan Kaynakları departmanı dikkatine iletebilir, Başvuru formuna sitemizden erişebilirsiniz, ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden bilgi@lines.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

6- Şirketimizin Kişisel Veri Sahibi Başvurusunu Reddetme Hakkı

 

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

-           Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

-           Kişisel verilerin milli savunma, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

-           Kişisel verilerin milli savunma, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

-           Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak işlenmesi.

-           Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

-           Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

-           Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması

-           Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

-           Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

-           Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması

-           Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması

 

 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 

Kişisel verilerin korunması Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. için değerli bir konudur. Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Söz konusu bu taahhüt kapsamında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, LİNES bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz'den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir.

 

3D Secure sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. Yetkisiz kişilerin kartlarını internet ortamında kullanılmasını engellemektedir. Yapımız içerisinde sadece sizin sipariş esnasında kolay ve hızlı giriş yapmanızı sağlayacak olan bilgiler saklanmaktadır. Üyelik esnasında bizimle paylaştığınız cep telefonu ve mail adresleriniz sadece vermiş olduğunuz siparişlerinizle ilgili bilgilerin size hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılacaklardır.

 

 • Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

 • Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

 

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

 • Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

 

Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'’nde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin https://www.lines.com.tr ve https://www.lines.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.